Danh sách nhận ủng hộ tháng 12/2018

Chúng tôi công khai các khoản ủng hộ của mạnh thường quân dành cho quỹ Hành Động vì đồng bào tôi trong mỗi tháng.

xgxgxcg

ssfdsfdsfdsfdsfd

ghgfhgf

fgdfgdfg

dgdfgdfg

dgdfgdf

ssfdsfdsfdsfdsfd

thumb0-04-06-57e3fa60b389ad099714566175f09cd755fa1d560d82739d08998777f25d0a59-57cfcbef

thumb0-04-06-222f365f5a91eaa451225eaedd2d8066ff741bfd4455caac5c3cd7047f28846b-e576f992

thumb0-04-06-43c18b20a66335f60ca234a134a5a834dfa5beb63f306f757a5f95d647ffb6f2-ea77af53

thumb0-04-06-811de07e31d6af62c386ea9df7243e2befd4fad5fe304ee799def3c3a106f67c-215463bd

thumb0-04-06-206205c7fcc7b6aa44dbcb3633b9cc3953e3b3a15596b600d30605b152da0794-9b92bc5b

thumb0-04-06-4dbef2c559085c19187281126215dc423d24d628a190150394b0939e23936f89-6d686d20

thumb0-04-06-a3e19b67188e224939fa146e7e2920e3e7a271fb81e9ae0f1887ece9921235c6-f8f7d6d4

thumb0-04-06-0866ee405c9a4a8b41094f6a935bbd1c88fffe9ff7aa3f7cba80d51f5206f104-f19a0f90

thumb0-04-06-1e9e4f0b2f39056f5ef29258c096d9ee48f2b0a2926abfa3c1b3e2fdac379db1-d6a6e289

thumb0-04-06-7fddf7c944f49afa178a47fd6334c3ef749d32e78bf08ba8540dbf373e67a476-8c67c01d

thumb0-04-06-8c609dd090dc6040af7add97c7f465759385bff0584e4645f0fff6bd4dd8cf6e-582a857

thumb0-04-06-8253d6c3e4f7fe5c29d0c82376e56784144a43435168fbc1f7c65343e85ee498-e343c6b3

thumb0-04-06-f781e571e1193cc5ac442351e35e59b84830f445f8502bb68490b3f2748c3b0c-a84f6354-6eb94dc

0-04-06-f781e571e1193cc5ac442351e35e59b84830f445f8502bb68490b3f2748c3b0c-a84f6354

thumb0-04-06-f033a018a65325939067332f9ea66f57318c5c50f911b4eef09454a3b35cf9f8-78bfc7d9-4805b6bf

0-04-06-f033a018a65325939067332f9ea66f57318c5c50f911b4eef09454a3b35cf9f8-78bfc7d9

thumb0-04-06-36115d09d96c8546c8941b6b7b78f7151d640222913befe0096d0a292a01cf08-c7c0fe34-a6b7f59f

0-04-06-36115d09d96c8546c8941b6b7b78f7151d640222913befe0096d0a292a01cf08-c7c0fe34

thumb0-04-06-7abef04ace3053bfae5bb9a210c6a8f9b21a78c223504c106db1bbae1ea19a09-55b11d37-7650302e

0-04-06-7abef04ace3053bfae5bb9a210c6a8f9b21a78c223504c106db1bbae1ea19a09-55b11d37

thumb0-04-06-bc83bcbd7d6f0d17e43a8128952814c27c4f797d2677e5ed19b6f4cbf00aea99-2fea6832-373b3362

0-04-06-bc83bcbd7d6f0d17e43a8128952814c27c4f797d2677e5ed19b6f4cbf00aea99-2fea6832

thumb0-04-06-43f6b1d5c223ad415e059dc80402e1d9a8247858efa4f9c4fbdfc98ce6525fdd-23dfd335-88ae9d35

0-04-06-43f6b1d5c223ad415e059dc80402e1d9a8247858efa4f9c4fbdfc98ce6525fdd-23dfd335

thumb0-04-06-399abfa2d33bde14d0daa011fb184e0383fb667c6990c4636287ad98b9c3a9ae-712eda35-9ab0a4f2

0-04-06-399abfa2d33bde14d0daa011fb184e0383fb667c6990c4636287ad98b9c3a9ae-712eda35

Có thể bạn quan tâm